EVGA 菁英會員方案介紹

當您擁有EVGA菁英會員身份即代表您已是EVGA忠實客戶,或是在EVGA的社群有所貢獻的重要成員。
當您擁有EVGA菁英會員身份表示您擁有 EVGA特別方案的權力或非會員無法享有的權限。

完全免費,今天就註冊吧!

進階成EVGA菁英會員

已註冊的 EVGA 會員可以三個方式升級為菁英會員:

方案1

曾購買及註冊至少一項 EVGA GeForce RTX / GTX 指定顯示卡或XR1的原始買家。
請參照下方限定品項列表

 • 此品項列表適用於曾購買EVGA產品之買家。
 • 不論您多久前成為 EVGA會員,只須購買或註冊一項指定商品。
 • RX商品、經EVGA保固維修過之商品,以及二手顯卡均不符資格。
 • 進階升級計畫產品符合資格。
 • 需註冊您擁有的EVGA產品。
 • 11G-P4-2280-KR
 • 11G-P4-2281-KR
 • 11G-P4-2282-KR
 • 11G-P4-2380-KR
 • 11G-P4-2382-KR
 • 11G-P4-2383-KR
 • 11G-P4-2384-KR
 • 11G-P4-2385-KR
 • 11G-P4-2387-KR
 • 11G-P4-2389-BR
 • 11G-P4-2389-KR
 • 11G-P4-2483-KR
 • 11G-P4-2484-KR
 • 11G-P4-2487-KR
 • 11G-P4-2487-KS
 • 11G-P4-2489-KR
 • 11G-P4-2589-KR
 • 06G-P4-2060-KR
 • 06G-P4-2061-KR
 • 06G-P4-2062-KR
 • 06G-P4-2063-KR
 • 06G-P4-2065-KR
 • 06G-P4-2066-KR
 • 06G-P4-2067-KR
 • 06G-P4-2068-KR
 • 06G-P4-2163-KR
 • 06G-P4-2166-KB
 • 06G-P4-2167-KR
 • 08G-P4-1071-KR
 • 08G-P4-1171-KR
 • 08G-P4-2070-KR
 • 08G-P4-2071-KR
 • 08G-P4-2072-KR
 • 08G-P4-2080-KR
 • 08G-P4-2081-KR
 • 08G-P4-2082-KR
 • 08G-P4-2083-KR
 • 08G-P4-2171-KR
 • 08G-P4-2172-KR
 • 08G-P4-2173-KR
 • 08G-P4-2182-KR
 • 08G-P4-2183-KR
 • 08G-P4-2184-KR
 • 08G-P4-2185-KR
 • 08G-P4-2187-KR
 • 08G-P4-2273-KR
 • 08G-P4-2277-KR
 • 08G-P4-2283-KR
 • 08G-P4-2284-KR
 • 08G-P4-2287-KR
 • 08G-P4-2289-KR
 • 08G-P4-3062-KR
 • 08G-P4-3065-KR
 • 08G-P4-3067-KR
 • 08G-P4-3070-KR
 • 08G-P4-3071-KP
 • 08G-P4-3071-KR
 • 08G-P4-3080-KR
 • 08G-P4-3081-KR
 • 08G-P4-3161-KR
 • 08G-P4-3162-KP
 • 08G-P4-3162-KR
 • 08G-P4-3163-KR
 • 08G-P4-3172-KP
 • 08G-P4-3172-KR
 • 08G-P4-3173-KR
 • 08G-P4-3175-KR
 • 08G-P4-3178-KP
 • 08G-P4-3178-KR
 • 08G-P4-3182-KP
 • 08G-P4-3182-KR
 • 08G-P4-3183-KR
 • 08G-P4-3185-KR
 • 08G-P4-3187-KR
 • 08G-P4-3188-KP
 • 08G-P4-3188-KR
 • 08G-P4-3189-KR
 • 08G-P4-3273-KR
 • 08G-P4-3277-KR
 • 08G-P4-3277-KS
 • 08G-P4-3283-KR
 • 08G-P4-3287-KR
 • 08G-P4-3287-KS
 • 08G-P4-3288-KP
 • 08G-P4-3288-KR
 • 08G-P4-3289-KR
 • 08G-P4-3377-KR
 • 04G-P4-5251-KR
 • 04G-P4-6251-KR
 • 04G-P4-6253-KR
 • 04G-P4-6255-KB
 • 04G-P4-6255-KR
 • 04G-P4-6256-KR
 • 04G-P4-6258-KR
 • 02G-P4-5150-KR
 • 02G-P4-6150-KR
 • 02G-P4-6152-KR
 • 02G-P4-6154-KR
 • 02G-P4-6155-KR
 • 02G-P4-6157-KR
 • 03G-P4-5160-KR
 • 03G-P4-6151-KR
 • 03G-P4-6153-KR
 • 03G-P4-6160-KR
 • 03G-P4-6162-KR
 • 03G-P4-6165-KR
 • 03G-P4-6166-KR
 • 03G-P4-6167-KR
 • 03G-P4-6168-KR
 • 03G-P4-6263-KR
 • 03G-P4-6365-KR
 • 03G-P4-6367-KR
 • 03G-P4-6567-KR
 • 03G-P4-6765-KR
 • 03G-P4-6767-KR
 • 06G-P4-5161-KR
 • 06G-P4-6161-KR
 • 06G-P4-6163-KR
 • 06G-P4-6262-KR
 • 06G-P4-6264-KR
 • 06G-P4-6265-KR
 • 06G-P4-6266-KR
 • 06G-P4-6267-KR
 • 06G-P4-6268-KR
 • 06G-P4-6366-KR
 • 06G-P4-6368-KR
 • 06G-P4-6667-KR
 • 06G-P4-6766-KR
 • 06G-P4-6768-KR
 • 08G-P4-5170-KR
 • 08G-P4-5171-KR
 • 08G-P4-5173-KR
 • 08G-P4-5180-KR
 • 08G-P4-5182-KR
 • 08G-P4-5184-BR
 • 08G-P4-5184-KR
 • 08G-P4-5186-KR
 • 08G-P4-5670-KR
 • 08G-P4-5671-KR
 • 08G-P4-5678-KR
 • 08G-P4-6170-KR
 • 08G-P4-6171-KR
 • 08G-P4-6173-KB
 • 08G-P4-6173-KR
 • 08G-P4-6178-KR
 • 08G-P4-6180-KR
 • 08G-P4-6181-KR
 • 08G-P4-6183-KR
 • 08G-P4-6188-KR
 • 08G-P4-6274-KR
 • 08G-P4-6276-KR
 • 08G-P4-6278-KR
 • 08G-P4-6282-KB
 • 08G-P4-6283-KB
 • 08G-P4-6284-KR
 • 08G-P4-6286-KR
 • 08G-P4-6288-KR
 • 08G-P4-6299-KR
 • 08G-P4-6386-KR
 • 08G-P4-6571-KR
 • 08G-P4-6573-KR
 • 08G-P4-6581-KR
 • 08G-P4-6582-KR
 • 08G-P4-6583-KR
 • 08G-P4-6585-KR
 • 08G-P4-6674-KR
 • 08G-P4-6676-KR
 • 08G-P4-6678-KR
 • 08G-P4-6684-KR
 • 08G-P4-6686-KR
 • 08G-P4-6775-KR
 • 11G-P4-5390-KR
 • 11G-P4-6390-KR
 • 11G-P4-6391-KR
 • 11G-P4-6393-KR
 • 11G-P4-6399-KR
 • 11G-P4-6591-KR
 • 11G-P4-6593-KB
 • 11G-P4-6593-KR
 • 11G-P4-6598-KR
 • 11G-P4-6599-KR
 • 11G-P4-6693-K1
 • 11G-P4-6693-K2
 • 11G-P4-6693-K3
 • 11G-P4-6693-K4
 • 11G-P4-6693-K5
 • 11G-P4-6693-KR
 • 11G-P4-6694-KR
 • 11G-P4-6696-KR
 • 11G-P4-6698-KR
 • 11G-P4-6699-KR
 • 11G-P4-6796-K1
 • 11G-P4-6796-K2
 • 11G-P4-6796-K3
 • 11G-P4-6796-K4
 • 11G-P4-6796-K5
 • 11G-P4-6796-KR
 • 11G-P4-6797-K1
 • 11G-P4-6797-K2
 • 11G-P4-6798-KR
 • 11G-P4-6799-KR

方案2

EVGA 論壇 上發表過至少100則文章。

若您符合上方任何方案,或全數符合,即可在下方登記成為 EVGA 菁英會員!

菁英會員註冊

您必須登入確認是否有符合菁英會員產品預購資格

會員登入或註冊

條款與條件

歡迎使用 EVGA 菁英會員資格的條款和條利。 這條款讓您與 EVGA /或其子公司(“EVGA”)之間達成協議,並給予 EVGA 菁英會員權利與義務。 通過申請成為 EVGA 菁英會員,您(“您”是指您或任何提交並成為 EVGA 菁英會員的人 ; 可解釋成“參與者”或“客戶”)也同意受 EVGA 網站(“EVGA.com”)上的 使用條款政策, 隱私政策, 商店條款以及出現在 EVGA.com 上並納入本條款的所有其他政策、條件、限制和免責聲明。

必要條件

EVGA 菁英會員資格除了法律禁止的地區,開放給全球的客戶使用。EVGA 菁英會員資格的申請和許可會在 April 27, 2017 at 9am (PDT).開放

EVGA 菁英會員需要一個有效的 EVGA 帳號,此帳號需要在 EVGA 論壇中發表 100 篇文章或是帳號有註冊符合資格的EVGA產品,並填寫簡易資料。

成為EVGA菁英會員的資格:

 • EVGA會員必須登入並保持登入狀態來註冊
  • 若您在 EVGA.com 上無有效的帳號,您可以在https://secure.evga.com/TW/signup.asp註冊。註冊後,EVGA會寄出一封帳號啟用信,將告知您如何開通帳號。請按照電子郵件中的說明進行操作。
 • 藉由註冊EVGA產品成為菁英會員:
 • 申請會員,可透過 EVGA 論壇上的100個文章獲得資格
  • 根據 EVGA 論壇的條款,毎人只能有一個帳戶。
  • 100個文章必須都由同一個帳號
  • 文章不包含私人訊息或抱怨文
  • 菁英會員申請資格須具備,至少有100個文章。

免責聲明

EVGA 菁英會員方案是提供給有在 EVGA.com 上註冊且在論壇上有100篇文章的用戶,該用戶若曾於EVGA網站就其持有之顯卡商品進行註冊或在過去12個月內曾購買及註冊該產品,並閱讀接受其條款和條件,都可在 EVGA.com 註冊帳戶。 參加成為EVGA 菁英會員即表示同意接受菁英員條款約束。 若您不遵守條款及條件,您的 EVGA 菁英會員資格申請將可能因此被取消。 EVGA 菁英會員資格方案將於2017年4月26日開始實施。EVGA 菁英會員資格將於您註冊並成功取得菁英會員資格後,始開始啟用。

RX購買,保固維修過的商品,以及二手顯卡都不符資格。

參加EVGA 菁英方案之會員因未能遵守相關註用規範及要求所生之損失,EVGA概不負責。

EVGA 有權隨時終止 EVGA 菁英會員計畫及其合約條款,恕不另行通知與補償。 EVGA 菁英會員計畫內容將由EVGA 自行變更及增刪,恕不另行通知。EVGA 保留隨時變更、停止、取消 EVGA 菁英會員計劃相關福利和會員資格等內容之權利。

若本條款所訂之條文有全部或部份無效、違法、無法強制執行等情形,不影響其他有效條文之效力。上揭無效、違法、無法強制執行等條文將被修改為具類似效果之有效條文,並適用之。

禁止提供無效資料

責任限制

EVGA或其董事、管理人員、員工、代理商或其他代表均不對您或任何第三方請求之任何間接、特殊、後果性的或偶然的損害負賠償責任。EVGA其董事、官員、員工、代理商或其他代表均不對您或任何第三方對相關損害負責 ,包括由EVGA菁英會員及條款引起的任何利益損失。在所有情況下,EVGA對您的最大責任不得超過您提交EVGA菁英會員提交費用的金額。在任何情況下, EVGA或其董事、管理人員、員工、代理商或其他代表均不因條款、侵權、賠償或貢獻相關的索賠或行為等情形負責,或對與本責任限制的EVGA 菁英會員有關之責任進行索賠。 針對您的索賠要求,無論是否經認定有賠償之可能性,EVGA或其董事、官員、員工、代理商或其他代表不對第三方索賠造成延遲、中斷服務、業務損失或懲罰性損害的任何損害負責。